11 December/ 11. december 2019, 8:30 – 16:00

Sustainable financing and circular business models for new growth
Trajnostno financiranje in krožni poslovni modeli za novo rast

The financial sector and development banks have a major role in stipulating circular business models, enabling socially responsible businesses to contribute to a sustainable transformation of our economy. How can banks recognise and acknowledge the sustainability of a circular business concept?

This conference is intended for bankers and investors, conscious of the importance of securing financing for transformation of the economy as a way to ensure economic, social and environmental sustainability of our way of life. The central focus of the conference is the development and application of evaluation models for assessing circularity of companies. The utility of further tools for assessment, such as sustainable reporting and the concept of corporate social responsibility will also be presented.

In the introductory part of the conference, the participants will hear about the strategy of sustainable development and the regulatory framework of sustainable financing. Following the theoretical elaborations, a sequence of best practice examples will be shared by the representatives of banks and companies.

The conference is organized by Bank Association of Slovenia and Gm in cooperation with SRIP – Strategic Research and Innovation Partnership for Circular Economy – Circular Economy. The event is part of Circular Opportunity Days 2019, a part of CBA (Circular business Academy). It will be held at Hotel Slon, Kavarna 1, Ljubljana. 

Finančni sektor in razvojne banke igrajo vedno večjo vlogo pri spodbujanju krožnih poslovnih modelov, s katerimi lahko družbeno odgovorna podjetja doprinesejo k trajnostni preobrazbi gospodarstva. Ampak kako lahko banke prepoznajo vzdržnost krožnega poslovnega koncepta?

Konferenca je namenjena bančnikom in vlagateljem, ki se zavedajo pomembnosti zagotavljanja sredstev za preobrazbo gospodarstva, kot način za prehod ekonomsko, socialno in okoljsko vzdržnost današnjega sveta. Kot glavna tema konference bo prikazan razvoj in uporaba modelov za vrednotenje krožne naravnanosti podjetij. Prestavljena bodo tudi druga orodja za ocenjevanje, kot na primer trajnostno poročanje in koncept družbene odgovornosti podjetij.

V uvodnem delu v konferenco bo prestavljena strategija na področju trajnostnega razvoja in regulatorni okvir trajnostnega financiranja. V  zaključnem delu pa bodo predstavniki iz vrst bank in podjetij orisali svojo pot kot primer dobre prakse.

Dogodek, ki ga organizira Gm kot član SRIP-Krožno gospodarstvo, se bo odvijal v sodelovanju z Združenjem Bank Slovenije v Hotelu Slon, Kavarna 1, Ljubljana. 

Programme

Program

8:30 – 9:00

Arrival of participants and registration

8:30 – 9:00

Prihod in registracija udeležencev

I. part: Words of welcome

I. del: Uvodni nagovori

9:00 – 9:05

Welcome address
mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, director of Bank Association of Slovenia

9:00 – 9:05

Pozdravni nagovor
mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja bank Slovenije

9:05 – 9:25

Challenges of the transformation to a sustainable and circular economy, opportunities for the competitiveness of the European business and the role of banks
mag. Jurij Giacomelli, director of Gm, operator of Circular Opportunity Days

9:05 – 9:25

Izzivi prehoda v trajnostno in krožno gospodarstvo, priložnosti za konkurenčnost evropskega gospodarstva in vloga bank
mag. Jurij Giacomelli, direktor Gm, nosilec Dnevov krožnih priložnosti

9:25 – 10:00

Banking in the context of sustainable development
mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, director of Bank Association of Slovenia

9:25 – 10:00

Bančništvo v kontekstu trajnostnega razvoja
mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja bank Slovenije

10:00 – 10:20

Financing sustainable developmen and circular economy
mag. Sibil Svilan, President of the Management Board, SID Banka, Slovenian development bank

10:00 – 10:20

Financiranje trajnostnega razvja in krožnega gospodarstva
mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke d.d.

II. part: Aspects of systemic transition

II. del: Vidiki sistemskega prehoda

10:20 – 10:40

Sustainable development in the context of global trends – a strategy of the EU and of the Republic of Slovenia
mag. Janja Kreitmayer McKinzie, Ministry of Environment and Spatial Planning

10:20 – 10:40

Strategija EU in Republike Slovenije na področju trajnostnega razvoja v kontekstu globalnih trendov
mag. Janja Kreitmayer McKinzie, Ministrstvo za okolje in prostor

10:40 – 10:55

Coffee break

10:40 – 10:55

Odmor

10:55 – 11:15

What role for the financing sector and development banks in accelerating circular business models
Francesco Ferrero, European Investment Bank*

10:55 – 11:15

Vloga finančnega sektorja in razvojnih bank pri spodbujanju krožnih poslovnih modelov
Francesco Ferrero, Evropska investicijska banka*

11:15 – 12:00

Reporting on sustainability and circular business models
mag. Karin Huber Heim, Csr&Communication*

11:15 – 12:00

Trajnostno poročanje in krožni poslovni modeli
mag. Karin Huber Heim, Csr&Communication*

12:00 – 13:00

Buffet lunch

12:00 – 13:00

Kosilo

III. part: Developing approaches to assessing circularity

III. del: Razvoj pristopov k vrednotenju krožne naravnanosti

13:00 – 13:30

Presenting a model for assessing circularity potential of SID bank clients
Damjan Kozamernik, SID bank

13:00 – 13:30

Predstavitev modela za vrednotenje krožne naravnanosti klientov
Damjan Kozamernik, SID banka

13:30 – 14:00

How banks identify the sustainability of a business concept
dr. Slaven Mičković, expert for risk management, Abanka

13:30 – 14:00

Kako z vidika banke prepoznati vzdržnost poslovnega koncepta
dr. Slaven Mičković, strokovnjak za področje upravljanja tveganj, Abanka

IV. part: Circular transformation in practice – best practices from European and Slovenian companies

IV. del: Krožna transformacija v praksi – primer evropskih in slovenskih podjetij

14:00 – 15:00

Business cases of circular transformation
Edi Kraus, General Manager and Member of the board, Aquafil SLO d.o.o.
Mojca Markizeti, Iskraemeco d.d.
dr. Branka Viltužnik, Plastika Skaza d.o.o.

14:00 – 15:00

Primeri krožne transformacije podjetij
Edi Kraus, predsednik uprave, Aquafil SLO d.o.o.
Mojca Markizeti, Iskraemeco d.d.
dr. Branka Viltužnik, Plastika Skaza d.o.o.

15:00 – 15:15

Debate and conclusions of the conference
Dragica Marinič, Coordinator SRIP Circular Economy
mag. Jurij Giacomelli, director Gm, operator of Circular Opportunity Days 

15:00 – 15:15

Razprava in zaključki posveta
Dragica Marinič, Koordinator SRIPa Krožno gospodarstvo
mag. Jurij Giacomelli, direktor Gm, nosilec Dnevov krožnih priložnosti

15:15

Conclusion

* The lecture will be held in English. 

15:15

Zaključek

* Označena predavanja bodo v angleškem jeziku.

Participation fee: 270,00 € + VAT.
Early-bird and 3 or more participants from one institution: -10%

Cena udeležbe: 270,00 € + DDV.
Zgodnje prijave ter 3 ali več udeleženci iz iste organizacije: -10%

Dogodek je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Investment is co-financed by the Republic Slovenia and the EU under European Regional Development Fund.

Partners
Partnerji