Subscription management form is only available to mailing lists subscribers.

The Challenges of Circular Transformation
Izzivi krožne transformacije

8 November/ 8. november 2019, 9:00 – 15:00

The engaging process of transformation management enabling companies to transit from linear to circular business models is in the focus of this training course. 

Christiaan Kraaijenhagen, an established lecturer of circular transformation and co-author of the book “Circular Business: Collaborate and Circulate”, will present the strategy and concrete steps of the approach towards a transformation of a business model. He will elaborate on the tools that can support you on your transformation journey. In the practical part of the seminar, the participants will be able to assess their own circularity potential and learn how they can achieve it.

Sposobnost inoviranja in sodelovanja ter upravljanje sprememb, ki podjetjem omogoča pretvarjati inovativne rešitve za prehod iz linearnih v krožne poslovne modele, je v središču tega programa usposabljanja.

Christiaan Kraaijenhagen, izjemen predavatelj o krožni preobrazbi in so-avtor knjige “Circular Business: Collaborate and Circulate”,  bo udeležencem predstavil strategijo in konkretne korake pristopa k preoblikovanju poslovnega modela ter predstavil orodja, ki so vam pri krožni transformaciji lahko v pomoč. V praktičnem delu seminarja boste ocenili lasten potencial za krožnost in kako ga uresničiti.

The seminar is primarily intended for senior managers and all those directly involved in making their organisations more sustainable and more circular, including stakeholders of “circular innovation ecosystem”: policy-makers, industry associations representatives and other enablers.

In the introductory part of the seminar an overview of the legal framework and policies of the Circular economy will be laid out. A case study of company Plastika Skaza and its best practice will be the basis for group work, where participants will apply their acquired knowledge, access circularity potential and set out a circular path forward. Following the seminar, the participants will have the opportunity of informal exchange and networking. 

The event is organised in cooperation with Managers’ Association of Slovenia and will take place at the premisses of the Chamber of commerce and industry of Slovenia (GZS, Dimičeva 13, 15040 Ljubljana). 

Seminar je namenjen vodilnim managerjem in vsem tistim uslužbencem, ki so direktno vključeni v usmerjanje njihovih organizacij v trajnostne strategije in krožne poslovne modele. Posebej so vabljeni deležniki “krožnih inovacijskih ekosistemov”, predstavniki industrijskih združenj, oblikovalci politik in drugih udeležencev trajnostnega prehoda. 

V uvodnem delu v seminar bo predstavljen trenutni zakonodajni okvir in politine vizije, ter študija primera dobre prakse podjetja Plastika Skaza, na kateri bo slonelo praktično delo po skupinah. Udeleženci bodo pridobljeno znanje prenesli na konkreten primer in z inovativnimi rešitvami začrtali pot h krožnosti. Ob koncu dogodka bo priložnost tudi za mreženje med udeleženci. 

Dogodek, ki ga organizira Gm kot član SRIP-Krožno gospodarstvo, se bo odvijal v sodelovanju z Združenjem Manager v prostorih Gospodarske Zbornice Slovenije v Ljubljani (GZS, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana).

Programme

8:30 – 9:00

Arrival of participants and registration

Program seminarja

8:30 – 9:00

Prihod in registracija udeležencev

9:00 – 9:10

Words of welcome and introduction
Saša Mrak, executive director, Managers’ Association of Slovenia
Dragica Marinič, Strategic research and innovation partnership for Circular Economy

9:00 – 9:10

Pozdravni nagovor in uvod
Saša Mrak, izvršna direktorica, ZM
Dragica Marinič, SIRP – Krožno gospodarstvo

9:10 – 9:25

Challenges of the Circular economy
Jurij Giacomelli, founder and managing director, Gm

9:10 – 9:25

Izzivi  krožne transformacije
Jurij Giacomelli, ustanovitelj in direktor, Gm

9:25 – 9:30

Instructions for the workshop

9:25 – 9:30

Navodila za delavnico

9:30 – 9:45

Best practice case study: Plastika Skaza
Bart Stegeman, executive director, Plastika Skaza Ltd.

9:30 – 9:45

Študija primera dobre prakse: Plastika Skaza
Bart Stegeman, izvršni direktor, Plastika Skaza d.o.o.

9:45 – 10:00

Q & A

9:45 – 10:00

Vprašanja in odgovori

10:00 – 10:45

Keynote – part I: Engaging in circularity: Vision, leadership, collaboration and the  need for experimentation
Christiaan Kraaijenhagen, co-founder and managing director, Innoboost

10:00 – 10:45

Osrednji prispevek – I. del: Vključevanje v krožnost: Vizija, vodenje, sodelovanje in potreba po eksperimentiranju 
Christiaan Kraaijenhagen, so-ustanovitelj in direktor, Innoboost

10:45 – 11:00

Coffee break

10:45 – 11:00

Odmor

11:00 – 11:50

Keynote – part II: 10 steps of the circular transformation
Christiaan Kraaijenhagen, co-founder and managing director, Innoboost*

11:00 – 11:50

Osrednji prispevek – II. del: 10 korakov krožne transformacije
Christiaan Kraaijenhagen, so-ustanovitelj in direktor, Innoboost

11:50 – 12:10

Inbound marketing for circular businesses
Jasna Suhadolc, founder and director,  Actuado
Getting smart and circular
Janez Križan, director of new business development & innovation, A1

11:50 – 12:10

Inbound marketing za krožno naravnana podjetja
Jasna Suhadolc, ustanoviteljica in direktorica, Actuado
Pametnejša in krožna prihodnost
Janez Križan, direktor digitalne transformacije in inovacij, A1 

12:10 – 12:20

Circularity assessment: Case study and group work instructions
Jurij Giacomelli, founder and managing director, Gm

12:10 – 12:20

Ocenjevanje krožnosti: študija primera in navodila za delo po skupinah
Jurij Giacomelli, founder and managing director, Gm

12:20 – 13:00

Circularity assessment: Group work

12:20 – 13:00

Presoja krožnega potenciala: delo po skupinah

13:00 – 13:45

Buffet lunch and networking opportunity

13:00 – 13:45

Pogostitev in priložnost za mreženje

13:45 – 14:15

5-min presentations of group work assignments
Participants

13:45 – 14:15

5-minutne predstavitve skupinskega dela
Udeleženci

14:15 – 14:30

Expert feedback
Christiaan Kraaijenhagen, Innoboost, guests and other Faculty members of Circular Business Academy (CBA)

14:15 – 14:30

Strokovni komentar
Christiaan Kraaijenhagen, Innoboost, gostujoči ter drugi predavatelji Krožne poslovne akademije (CBA)

14:30 – 15:00

Conclusions, coffee and networking

14:30 – 15:00

Zaključki delavnice in prostor za izmenjavo

Investment is co-financed by the Republic Slovenia and the EU under European Regional Development Fund.

Application Form
Prijavni obrazec

Partners
Partnerji